Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
  (65) 6841 3266
회원 가입을 위해 여기를 클릭하세요!

 
 
무료 카탈로그 요청
 
카트
 
장바구니가 비어 있습니다
 
샘플 요청


장바구니에 샘플요청이 들어있지 않습니다.

 
뉴스
 
 
 
 
 

스냅 패스너

Email
Snap Fasteners

재료 : UL94 V2 나일론 6, RMS-52

재료 : UL94 V0 나일론 6/66, RMS-103

샘플 부분
번호
Colour "E" (mm) "D" Ø (mm) "C" (mm) "B" (mm) "A" Ø (mm) Total Holding Thickness "F" Extraction Force kg Typ. Hole Ø "G" Fig. No.
주문단위 단위 가격
(부가세별도)
주문단위 개수 합계금액
SRVO-6080B Black 10 6 8 3 12 3.5-5.5 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SRVO-6060B Black 69 6 6 2.5 12 2.5-4 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SRVO-5105B Black 12 5 10.5 2.2 9 7.5-8.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5095B Black 10.5 5 9.5 2.2 9 6.5-7.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5085B Black 10.5 5 8.5 2.2 9 5.5-6.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5075B Black 8.5 5 7.5 2.2 9 4.5-5.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5065B Black 8.5 5 6.5 2.2 9 3.5-4.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5055B Black 6.5 5 5.6 2.2 9 2.5-3.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-5045B Black 6.5 5 4.5 2.2 9 1.5-2.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SRVO-4120B Black 14 4 12 1.8 8 9-10.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4100B Black 11 4 10 1.8 8 7.5-8.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4090B Black 11 4 9 1.8 8 6.5-7.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4080B Black 49 4 8 1.8 8 5.5-6.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4070B Black 9 4 7.2 1.8 8 4.5-5.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4060B Black 7.1 4 6 1.8 8 3.5-4.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-4050B Black 7.1 4 5 1.8 8 2.5-3.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SRVO-3580B Black 9.1 3.5 8 1.6 6.4 5.5-6.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3570B Black 9 3.5 7.2 1.6 6.4 4.5-5.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3560B Black 7.1 3.5 6 1.6 6.4 3.7-4.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3555B Black 7.1 3.5 5.6 1.6 6.4 41702 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3550B Black 6.1 3.5 5 1.6 6.4 2.7-3.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3545B Black 6.1 0.5 4.5 1.6 6.4 2.1-3 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3535B Black 5.1 3.5 3.5 1.6 6.4 1.2-2.1 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SRVO-3100B Black 11 3 10 1.6 6.4 7.5-8.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3090B Black 11 3 9 1.6 6.4 6.5-7.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3080B Black 39 3 8 1.6 6.4 5.5-6.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3075B Black 9 3 7.5 1.6 6.4 41765 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3065B Black 7.1 3 6.5 1.6 6.4 41734 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3055B Black 6.1 3 5.6 1.6 6.4 41702 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3045B Black 6.1 3 4.5 1.6 6.4 41673 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-3035B Black 5.1 3 3.5 1.6 6.4 41641 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SRVO-2672B Black 7.8 2.6 7.2 1.4 5 5.1-6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2664B Black 7.8 2.6 6.4 1.4 5 4.3-5.2 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2655B Black 6.1 2.6 5.6 1.4 5 3.4-4.3 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2648B Black 6.1 2.6 4.8 1.4 5 2.7-3.6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2642B Black 4.5 2.6 4.2 1.4 5 41673 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2632B Black 4.5 2.6 3.2 1.4 5 41641 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SRVO-2064B Black 7.1 2 6.4 1.2 4.2 4.4-5 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SRVO-2056B Black 7.2 2 5.6 1.2 4.2 3.7-4.4 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SRVO-2048B Black 5.5 2 4.8 1.2 4.2 2.9-3.6 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SRVO-2040B Black 5.5 2 4 1.2 4.2 2.1-2.8 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SRVO-2032B Black 3.8 2 3.2 1.2 4.2 1.3-2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SRVO-2024B Black 2.8 2 2.4 1.2 4.2 0.6-1.2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-6080W White 10 6 8 3 12 3.5-5.5 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SR-6080B Black 10 6 8 3 12 3.5-5.5 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SR-6060W White 69 6 6 2.5 12 2.5-4 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SR-6060B Black 69 6 6 2.5 12 2.5-4 30 6.1 - 6.2 2
0.00 KRW
SR-5105W White 12 5 10.5 2.2 9 7.5-8.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5105B Black 12 5 10.5 2.2 9 7.5-8.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5095W White 10.5 5 9.5 2.2 9 6.5-7.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5095B Black 10.5 5 9.5 2.2 9 6.5-7.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5085W White 10.5 5 8.5 2.2 9 5.5-6.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5085B Black 10.5 5 8.5 2.2 9 5.5-6.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5075W White 8.5 5 7.5 2.2 9 4.5-5.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5075B Black 8.5 5 7.5 2.2 9 4.5-5.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5065W White 8.5 5 6.5 2.2 9 3.5-4.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5065B Black 8.5 5 6.5 2.2 9 3.5-4.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5055W White 6.5 5 5.6 2.2 9 2.5-3.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5055B Black 6.5 5 5.6 2.2 9 2.5-3.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5045W White 6.5 5 4.5 2.2 9 1.5-2.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-5045B Black 6.5 5 4.5 2.2 9 1.5-2.5 25 5.1 - 5.2 2
0.00 KRW
SR-4120W White 14 4 12 1.8 8 9-10.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4120B Black 14 4 12 1.8 8 9-10.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4100W White 11 4 10 1.8 8 7.5-8.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4100B Black 11 4 10 1.8 8 7.5-8.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4090W White 11 4 9 1.8 8 6.5-7.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4090B Black 11 4 9 1.8 8 6.5-7.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4080W White 49 4 8 1.8 8 5.5-6.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4080B Black 49 4 8 1.8 8 5.5-6.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4070W White 9 4 7.2 1.8 8 4.5-5.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4070B Black 9 4 7.2 1.8 8 4.5-5.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4060W White 7.1 4 6 1.8 8 3.5-4.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4060B Black 7.1 4 6 1.8 8 3.5-4.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4050W White 7.1 4 5 1.8 8 2.5-3.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-4050B Black 7.1 4 5 1.8 8 2.5-3.5 20 4.1 - 4.2 2
0.00 KRW
SR-3580W White 9.1 3.5 8 1.6 6.4 5.5-6.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3580B Black 9.1 3.5 8 1.6 6.4 5.5-6.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3570W White 9 3.5 7.2 1.6 6.4 4.5-5.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3570B Black 9 3.5 7.2 1.6 6.4 4.5-5.5 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3560W White 7.1 3.5 6 1.6 6.4 3.7-4.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3560B Black 7.1 3.5 6 1.6 6.4 3.7-4.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3555W White 7.1 3.5 5.6 1.6 6.4 41702 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3555B Black 7.1 3.5 5.6 1.6 6.4 41702 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3550W White 6.1 3.5 5 1.6 6.4 2.7-3.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3550B Black 6.1 3.5 5 1.6 6.4 2.7-3.6 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3545W White 6.1 0.5 4.5 1.6 6.4 2.1-3 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3545B Black 6.1 0.5 4.5 1.6 6.4 2.1-3 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3535W White 5.1 3.5 3.5 1.6 6.4 1.2-2.1 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3535B Black 5.1 3.5 3.5 1.6 6.4 1.2-2.1 12 3.6 - 3.7 2
0.00 KRW
SR-3100W White 11 3 10 1.6 6.4 7.5-8.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3100B Black 11 3 10 1.6 6.4 7.5-8.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3090W White 11 3 9 1.6 6.4 6.5-7.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3090B Black 11 3 9 1.6 6.4 6.5-7.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3080W White 39 3 8 1.6 6.4 5.5-6.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3080B Black 39 3 8 1.6 6.4 5.5-6.5 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3075W White 9 3 7.5 1.6 6.4 41765 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3075B Black 9 3 7.5 1.6 6.4 41765 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3065W White 7.1 3 6.5 1.6 6.4 41734 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3065B Black 7.1 3 6.5 1.6 6.4 41734 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3055W White 6.1 3 5.6 1.6 6.4 41702 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3055B Black 6.1 3 5.6 1.6 6.4 41702 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3045W White 6.1 3 4.5 1.6 6.4 41673 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3045B Black 6.1 3 4.5 1.6 6.4 41673 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3035W White 5.1 3 3.5 1.6 6.4 41641 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-3035B Black 5.1 3 3.5 1.6 6.4 41641 8 3.1 - 3.2 1
0.00 KRW
SR-2672W White 7.8 2.6 7.2 1.4 5 5.1-6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2672B Black 7.8 2.6 7.2 1.4 5 5.1-6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2664W White 7.8 2.6 6.4 1.4 5 4.3-5.2 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2664B Black 7.8 2.6 6.4 1.4 5 4.3-5.2 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2655W White 6.1 2.6 5.6 1.4 5 3.4-4.3 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2655B Black 6.1 2.6 5.6 1.4 5 3.4-4.3 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2648W White 6.1 2.6 4.8 1.4 5 2.7-3.6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2648B Black 6.1 2.6 4.8 1.4 5 2.7-3.6 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2642W White 4.5 2.6 4.2 1.4 5 41673 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2642B Black 4.5 2.6 4.2 1.4 5 41673 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2632W White 4.5 2.6 3.2 1.4 5 41641 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2632B Black 4.5 2.6 3.2 1.4 5 41641 5 2.7 - 2.8 1
0.00 KRW
SR-2064W White 7.1 2 6.4 1.2 4.2 4.4-5 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2064B Black 7.1 2 6.4 1.2 4.2 4.4-5 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2056W White 7.2 2 5.6 1.2 4.2 3.7-4.4 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2056B Black 7.2 2 5.6 1.2 4.2 3.7-4.4 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2048W White 5.5 2 4.8 1.2 4.2 2.9-3.6 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2048B Black 5.5 2 4.8 1.2 4.2 2.9-3.6 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2040W White 5.5 2 4 1.2 4.2 2.1-2.8 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2040B Black 5.5 2 4 1.2 4.2 2.1-2.8 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2032W White 3.8 2 3.2 1.2 4.2 1.3-2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2032B Black 3.8 2 3.2 1.2 4.2 1.3-2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2024W White 2.8 2 2.4 1.2 4.2 0.6-1.2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
SR-2024B Black 2.8 2 2.4 1.2 4.2 0.6-1.2 3 2.1 - 2.2 1
0.00 KRW
더 많은 샘플을 추가 양식을 작성

샘플을 형성 하였다.

쇼핑을 계속 보기 장바구니

이 제품은 장바구니에 추가되었습니다.

 
 
  빠른 링크  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
잠시 기다려주십시오