Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
  (65) 6841 3266
회원 가입을 위해 여기를 클릭하세요!

 
 
무료 카탈로그 요청
 
카트
 
장바구니가 비어 있습니다
 
샘플 요청


장바구니에 샘플요청이 들어있지 않습니다.

 
뉴스
 
 
 
 
 

스레드 보호 플러그

Email
Threaded Protection Plugs
Threaded Protection Plugs

빨간색 LDPE

  • 잡기 편한 헤드
  • 스레드가 확실한 피팅 보장
  • 먼지, 습기 및 부식으로부터 탁월한 보호 제공
  • 유압, 공압 및 일반 엔지니어링 산업에서 폭넓게 이용
샘플 부분
번호
Thread Size D (mm) h (mm) H (mm) Type
주문단위 단위 가격
(부가세별도)
주문단위 개수 합계금액
12965 5⁄8" x 24 20.7 10 14.8 UNF/JIC
0.00 KRW
12827 13⁄16" x 16 26.7 13.5 18.1 UNF/JIC
0.00 KRW
12786 11⁄16" x 16 25.6 13.5 18.1 UNF/JIC
0.00 KRW
12785 1” x 14 32 13.2 17.8 UNF/JIC
0.00 KRW
12359 1 1⁄16" x 14 33.3 13.7 18.3 UNF/JIC
0.00 KRW
12040 2 1⁄2" x 12 73.6 15 20.6 UNF/JIC
0.00 KRW
12033 9⁄16" x 24 18.9 9 13.6 UNF/JIC
0.00 KRW
12031 7⁄16" x 24 17.8 7.1 12.1 UNF/JIC
0.00 KRW
12030 M52 x 1.5 63.7 15.5 21.5 Metric
0.00 KRW
12023 M26 x 1.5 32.7 13.8 18.7 Metric
0.00 KRW
12022 M25 x 1.5 31.3 14 18.5 Metric
0.00 KRW
12021 M24 x 1.5 31.3 13.8 18.5 Metric
0.00 KRW
12020 M20 x 1.5 26.3 14 18.2 Metric
0.00 KRW
12019 M16 x 1.5 22 12.5 17.2 Metric
0.00 KRW
12018 M14 x 1.5 18.5  9.5 17.2 Metric
0.00 KRW
12017 M12 x 1.5 16.7 8.7 16.3 Metric
0.00 KRW
12013 M12 x 1 18.5 10.7 16.7 Metric
0.00 KRW
12012 M10 x 1 15.3 10.4 14.6 Metric
0.00 KRW
12011 M8 x 1 12.3 9.5 14.3 Metric
0.00 KRW
11755 1 7⁄8" x 12 58.4 16.7 22.5 UNF/JIC
0.00 KRW
11752 1 5⁄8" x 12 50.6 12.9 17.3 UNF/JIC
0.00 KRW
11506 1 3⁄16" x 12 36.8 13.5 18.3 UNF/JIC
0.00 KRW
11429 7⁄8" x 14 38 13.5 18.1 BSP/Gas
0.00 KRW
11242 1 1⁄2" x 11 55.2 10.8 16.9 BSP/Gas
0.00 KRW
10996 3⁄8" x 19 22.9 5.5 12 BSP/Gas
0.00 KRW
10940 5⁄8" x 18 21 10 14.8 UNF/JIC
0.00 KRW
10810 1” x 11 39.8 10.8 16.9 BSP/Gas
0.00 KRW
10763 7⁄16" x 20 17.4 11 16.1 UNF/JIC
0.00 KRW
10731 3⁄4" x 14 32.3 11 17 BSP/Gas
0.00 KRW
10709 5⁄16" x 24 14.8 7.4 12.3 UNF/JIC
0.00 KRW
10696 1⁄2" x 20 18.5 10.5 15.3 UNF/JIC
0.00 KRW
10692 3⁄8x 24 13.7 9.5 14 UNF/JIC
0.00 KRW
10671 1 5⁄16" x 12 39.3 11 16.3 UNF/JIC
0.00 KRW
10668 9⁄16" x 18 22.6 10.7 15.4 UNF/JIC
0.00 KRW
10651 1⁄8" x 28 16.4 4.2 10.5 BSP/Gas
0.00 KRW
10590 1⁄2" x 14 28 10.3 17.3 BSP/Gas
0.00 KRW
10588 1⁄4" x 19 18.8 6.5 12.8 BSP/Gas
0.00 KRW
10575 3⁄4" x 16 27 13.8 18.7 UNF/JIC
0.00 KRW
10511 5⁄8" x 14 31.3 13.9 18.4 BSP/Gas
0.00 KRW
10498 5⁄16" x 18 14.5 7.4 12 UNF/JIC
0.00 KRW
10496 2” x 11 73.7 10.7 17.5 BSP/Gas
0.00 KRW
10460 1 1⁄16" x 12 33.4 13.8 18.4 UNF/JIC
0.00 KRW
10459 1 1⁄4" x 11 49.9 15 20.9 BSP/Gas
0.00 KRW
10458 M18 x 1.5 23.5 13.5 18.3 Metric
0.00 KRW
10326 7⁄8" x 14 28.8 13.6 18.5 UNF/JIC
0.00 KRW
10319 3” x 11 105 11.3 16.5 BSP/Gas
0.00 KRW
10128 M22 x 1.5 28.2 13.7 18.3 Metric
0.00 KRW
더 많은 샘플을 추가 양식을 작성

샘플을 형성 하였다.

쇼핑을 계속 보기 장바구니

이 제품은 장바구니에 추가되었습니다.

 
 
  빠른 링크  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
잠시 기다려주십시오